* Nhập mã số hồ sơ mà bạn nhận được từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
hoặc mã số hồ sơ có ghi trên "Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả" mà bạn nhận được từ Bộ phận một cửa.
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đã giải quyết 0 hồ sơ
0% trong hạn
Tạm dừng giao dịch tại Bộ phận một cửa Bộ Xây dựng. Chi tiết tại file đính kèm
Thông báo hoãn lịch thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Chi tiết tại file đính kèm
Hồ sơ đã có kết quả
Hồ sơ đã có kết quả