* Nhập mã số hồ sơ mà bạn nhận được từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
hoặc mã số hồ sơ có ghi trên "Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả" mà bạn nhận được từ Bộ phận một cửa.
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đã giải quyết 0 hồ sơ
0% trong hạn
Kể từ ngày 02/11/2020 Bộ phận một cửa Bộ Xây dựng sẽ dừng tiếp nhận phản ánh kiến nghị qua địa chỉ email: motcuaboxaydung@gmail.com
Mọi phản ánh, kiến nghị liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng sẽ được tiếp nhận qua địa chỉ email: hotrodvc@moc.gov.vn
Hồ sơ đã có kết quả
Hồ sơ đã có kết quả