Ảnh DVC Bộ Xây dựng
* Nhập mã số hồ sơ mà bạn nhận được từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
hoặc mã số hồ sơ có ghi trên "Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả" mà bạn nhận được từ Bộ phận một cửa.
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đã giải quyết 0 hồ sơ
0% trong hạn
Các Dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch covid-19 Chi tiết
Triển khai số hóa hồ sơ, kết quả xử lý thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Bộ Xây dựng Chi tiết
Khảo sát, trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến Chi tiết
Triển khai thu phí tại bộ phận một cửa Bộ Xây dựng Chi tiết
Hồ sơ đã có kết quả
Ảnh DVC Bộ Xây dựng
Hồ sơ đã có kết quả
Node: server-dvc:8080