* Nhập mã số hồ sơ mà bạn nhận được từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến
hoặc mã số hồ sơ có ghi trên "Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả" mà bạn nhận được từ Bộ phận một cửa.
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Đã giải quyết 0 hồ sơ
0% trong hạn
Các Dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch covid-19 Chi tiết
Giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận một cửa Bộ Xây dựng Chi tiết
Bộ Xây dựng thông báo thi sát hạch số 49 ngày 18.10.2021 Chi tiết
Bộ Xây dựng thông báo thay đổi điểm thi sát hạch Chi tiết
Bộ Xây dựng thông báo phòng chống Covid Chi tiết
Hồ sơ đã có kết quả
Hồ sơ đã có kết quả